تماس با ما

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال کنید:

info [‪@] tehranrecords‪ . ir

برای اطلاعات مربوط به پذیرش آثار:

admin [‪@] tehranrecords‪ . ir

برای تماس با ما و قرار گرفتن در لیست اخبار اطلاعات تماس خود را به آدرس زیر ایمیل کنید:

news‪ [@] tehranrecords‪ . ir